utuntaka 🔊Boyd Graham (Smoky Valley) 1) alone by himself 2) alone by herself 
Last Updated: 12/20/19Last Updated: 1/26/21