punku noyopittsi 🔊Boyd Graham (Smoky Valley) stallion (Variant : noyokuha, punku kuha. )
Last Updated: 12/20/19Last Updated: 1/26/21